Abutilon

Abutilon hybrid

Germination Tips

A

Sow @ 20°C. Seed germinates within 3 months.

Abutilon x hybrid

Germination Tips

A

Sow @ 20°C. Seed germinates within 3 months.
Special Care: 
germination is erratic

Abutilon x hybridum

Germination Tips

A

Sow @ 20°C. Seed germinates within 3 months.
Syndicate content